منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 R 1K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
2 R 5.6E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
3 R 330K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
4 R 3.3K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
5 R 3.3E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
6 R 27K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
7 R 27E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
8 R 22K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
9 R 22E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
10 R 18K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
11 R 33E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
12 R 2.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
13 R 2.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
14 R 1M 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
15 R 1E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
16 R 330E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
17 R 18E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
18 R 15K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
19 R 220E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
20 R 1.5K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
21 R 68E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
22 R 5.6K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
23 R 560E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
24 R 560K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
25 R 56E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
26 R 56K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
27 R 6.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
28 R 6.8K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
29 R 680K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
30 R 47E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
31 R 68K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
32 R 8.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
33 R 8.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
34 R 820E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
35 R 820K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
36 R 82E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
37 R 82K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
38 R 220K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
39 R 680E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
40 R 47K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
41 R 0E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
42 R 39E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
43 R 39K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
44 R 4.7E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
45 R 470E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
46 R 470K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
47 R 15E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
48 R 1.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
49 R 33K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
50 R 1.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
51 R 1.5E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
52 R 1.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
53 R 1.8K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
54 R 100E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
55 R 100K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
56 R 12E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
57 R 12K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
22
58 R 10K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
24
59 R 560E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
24
60 R 1.2K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
24
61 R 4.7K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
24
62 R 10K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
24
63 R 68K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
64 R 6.8E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
65 R 82E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
66 R 33E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
67 R 330K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
68 R 39E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
69 R 33K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
70 R 390K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
71 R 47E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
72 R 4.7M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
73 R 56E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
74 R 680E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
75 R 470K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
76 R 3.3K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
77 R 47K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
78 R 5.6K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
79 R 220E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
80 R 56K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
81 R 330E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
82 R 6.8K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
83 R 680K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
84 R 1.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
85 R 68E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
86 R 1M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
87 R 1.8E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
88 R 10M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
89 R 2.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
90 R 3.3E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
91 R 150K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
92 R 27E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
93 R 1K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
94 R 3.9K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
95 R 2.2K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
96 R 2.2M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
97 R 2.7K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
98 R 8.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
99 R 220K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26
100 R 120K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
26