# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S 134182 129212
2 Hattel + Xmega پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR+XmegaAVR+S8051 164000 161018