# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
2 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
3 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
4 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
5 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
6 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
7 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
8 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
9 204 پتانسیومتر مولتی ترن 1,874
10 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,888
11 102 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988
12 254 پتانسیومتر مولتی ترن 0 ناموجود