# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 224 پتانسیومتر 547
2 252 پتانسیومتر 547
3 302 پتانسیومتر 547
4 504 پتانسیومتر 547
5 301 پتانسیومتر 547
6 503 پتانسیومتر 547
7 331 پتانسیومتر 547
8 502 پتانسیومتر 547
9 472 پتانسیومتر 547
10 501 پتانسیومتر 547
11 204 پتانسیومتر 547
12 203 پتانسیومتر 547
13 202 پتانسیومتر 547
14 221 پتانسیومتر 547
15 103 پتانسیومتر 547
16 104 پتانسیومتر 547
17 222 پتانسیومتر 547
18 مختلف پتانسیومتر 547
19 105 پتانسیومتر 547
20 223 پتانسیومتر 547
21 101 پتانسیومتر 547
22 102 پتانسیومتر 547
23 201 پتانسیومتر 547
24 222 WP پتانسیومتر 1,093
25 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
26 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
27 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
28 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
29 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
30 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
31 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
32 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
33 204 پتانسیومتر مولتی ترن 1,874
34 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,888
35 102 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988
36 254 پتانسیومتر مولتی ترن 0 ناموجود