# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 معمولی سرولوم 795
2 پیچی A01 سرولوم 1,491
3 101 ولوم 2,336
4 254 ولوم 2,336
5 502 ولوم 2,336
6 102 ولوم 2,336
7 104 ولوم 2,336
8 501 ولوم 2,336
9 105 ولوم 2,336
10 224 ولوم 2,336
11 204 ولوم 2,336
12 253 ولوم 2,336
13 103 ولوم 2,336
14 504 ولوم 2,336
15 202 ولوم 2,336
16 203 ولوم 2,336
17 503 ولوم 2,336
18 223 ولوم 2,336
19 مختلف ولوم 2,336
20 504 کلیدولوم ولوم 3,181
21 A27 خارجی سرولوم 3,330
22 502-6Pin ولوم 3,727
23 503-6Pin ولوم 3,727
24 202-6pin ولوم 3,727
25 104-6Pin ولوم 3,727
26 203-6Pin ولوم 3,727
27 103-6pin ولوم 3,727
28 504 کلیدولوم بزرگ ولوم 7,305
29 152 BIG ولوم 13,418
30 503 BIG ولوم 13,418
31 472 BIG ولوم 13,418
32 253 BIG ولوم 13,418
33 102 BIG ولوم 13,418
34 103 BIG ولوم 13,418
35 473 BIG ولوم 13,418
36 502 BIG ولوم 13,418
37 501 JAPAN ولوم 16,897
38 504 JAPAN ولوم 16,897
39 104 JAPAN ولوم 16,897
40 103 Japan ولوم 17,394
41 مولتی ترن کوچک سرولوم 26,339
42 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم 32,800