منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 معمولی پلاک دار سرولوم
606
2 500R پتانسیومتر
688
3 100R پتانسیومتر
688
4 2.5 پتانسیومتر
688
5 500E پتانسیومتر
688
6 معمولی سرولوم
1,000
7 POT-SMD-50K پتانسیومتر
1,250
8 POT-SMD-100K پتانسیومتر
1,250
9 POT-SMD-10K پتانسیومتر
1,250
10 2.2K WP پتانسیومتر
1,376
11 پیچی A01 سرولوم
1,750
12 A15 خارجی سرولوم
1,818
13 20K ولوم
2,030
14 A17 خارجی سرولوم
2,667
15 پیچی A02 سرولوم
2,918
16 200K ولوم
2,938
17 5K ولوم
2,938
18 10K ولوم
-
19 22K ولوم
2,938
20 250K ولوم
2,938
21 100E ولوم
2,938
22 100K ولوم
2,938
23 220K ولوم
2,938
24 1K ولوم
2,938
25 25K ولوم
2,938
26 1M ولوم
2,938
27 500R ولوم
2,938
28 500K ولوم
2,938
29 50K ولوم
2,938
30 100R ولوم
2,938
31 A20 خارجی سرولوم
3,030
32 A23 خارجی سرولوم
3,273
33 پیچی A03 سرولوم
3,412
34 A25 خارجی سرولوم
3,636
35 پیچی A04 سرولوم
3,716
36 50K-6Pin ولوم
3,750
37 500K کلیدولوم ولوم
4,000
38 A27 خارجی سرولوم
4,188
39 پیچی A05 سرولوم
4,366
40 A30 خارجی سرولوم
4,485
41 2K-6pin ولوم
4,688
42 20K-6Pin ولوم
4,688
43 5K-6Pin ولوم
4,688
44 10K-6pin ولوم
4,688
45 100K-6Pin ولوم
4,688
46 A32 خارجی سرولوم
4,848
47 A40 خارجی سرولوم
5,455
48 500K کلیدولوم بزرگ ولوم
9,188
49 102 CHINA ولوم سيمي
14,416
50 502 CHINA ولوم سيمي
14,620
51 103 CHINA ولوم سيمي
14,844
52 5K BIG ولوم
16,876
53 10K BIG ولوم
16,876
54 25K BIG ولوم
16,876
55 50K BIG ولوم
16,876
56 47k BIG ولوم
16,876
57 1.5K BIG ولوم
16,876
58 4.7K BIG ولوم
16,876
59 1K BIG ولوم
16,876
60 252 CHINA ولوم سيمي
18,124
61 203 CHINA ولوم سيمي
18,124
62 202 CHINA ولوم سيمي
18,124
63 100K JAPAN ولوم
21,250
64 500K JAPAN ولوم
21,250
65 500R JAPAN ولوم
21,250
66 10K Japan ولوم
21,876
67 مولتی ترن کوچک سرولوم
33,124
68 20K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
69 5K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
70 10K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
71 1K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
72 2K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
73 2K CHINA volume مولتي ترن
41,876
74 100K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
75 20K CHINA volume مولتي ترن
41,876
76 50K CHINA ولوم مولتي ترن
41,876
77 5K CHINA volume مولتي ترن
41,876
78 1K CHINA volume مولتي ترن
41,876
79 10K CHINA volume مولتي ترن
41,876
80 102 GERMANY ولوم سيمي
108,750
81 502 GERMANY ولوم سيمي
110,416
82 103 GERMANY ولوم سيمي
118,782
83 5K BLACK ولوم مولتي ترن
145,000
84 50K BLACK ولوم مولتي ترن
145,000
85 1K BLACK ولوم مولتي ترن
145,000
86 10K BLACK ولوم مولتي ترن
145,000
87 20K BLACK ولوم مولتي ترن
145,000
88 10K VISHAY ولوم مولتي ترن
145,000
89 20K VISHAY ولوم مولتي ترن
145,000
90 50K VISHAY ولوم مولتي ترن
145,000
91 5K VISHAY ولوم مولتي ترن
145,000
92 1K VISHAY ولوم مولتي ترن
145,000
93 254 پتانسیومتر مولتی ترن
MICROSD CARD BREAKOUT 5V OR 3V
-
94 224 پتانسیومتر
HOLDER BATT 6V LITHIUM PC TERM
-
95 252 پتانسیومتر
VARIABLE TRANSFORMER 264V 0.8A
-
96 302 پتانسیومتر
PHASE & MOTOR ROTATION METER
-
97 504 پتانسیومتر
BATTERY HOLDER FOR CR1632 SMD
-
98 301 پتانسیومتر
HOLDER BATTERY COIN 30MM 1CELL
-
99 503 پتانسیومتر
BATTERY HOLDER 1/3 N
-
100 331 پتانسیومتر
ROUND STANDOFF 6-32 BRASS 1-1/4"
-