منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 R 1K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
2 R 5.6E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
3 R 330K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
4 R 3.3K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
5 R 3.3E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
6 R 27K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
7 R 27E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
8 R 22K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
9 R 22E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
10 R 18K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
11 R 33E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
12 R 2.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
13 R 2.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
14 R 1M 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
15 R 1E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
16 R 330E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
17 R 18E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
18 R 15K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
19 R 220E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
20 R 1.5K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
21 R 68E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
22 R 5.6K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
23 R 560E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
24 R 560K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
25 R 56E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
26 R 56K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
27 R 6.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
28 R 6.8K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
29 R 680K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
30 R 47E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
31 R 68K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
32 R 8.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
33 R 8.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
34 R 820E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
35 R 820K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
36 R 82E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
37 R 82K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
38 R 220K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
39 R 680E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
40 R 47K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
41 R 0E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
42 R 39E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
43 R 39K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
44 R 4.7E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
45 R 470E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
46 R 470K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
47 R 15E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
48 R 1.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
49 R 33K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
50 R 1.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
51 R 1.5E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
52 R 1.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
53 R 1.8K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
54 R 100E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
55 R 100K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
56 R 12E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
57 R 12K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
18
58 R 10K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
20
59 R 560E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
20
60 R 1.2K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
20
61 R 4.7K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
20
62 R 10K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
20
63 R 68K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
64 R 6.8E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
65 R 82E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
66 R 33E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
67 R 330K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
68 R 39E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
69 R 33K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
70 R 390K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
71 R 47E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
72 R 4.7M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
73 R 56E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
74 R 680E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
75 R 470K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
76 R 3.3K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
77 R 47K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
78 R 5.6K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
79 R 220E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
80 R 56K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
81 R 330E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
82 R 6.8K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
83 R 680K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
84 R 1.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
85 R 68E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
86 R 1M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
87 R 1.8E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
88 R 10M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
89 R 2.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
90 R 3.3E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
91 R 150K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
92 R 27E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
93 R 1K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
94 R 3.9K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
95 R 2.2K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
96 R 2.2M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
97 R 2.7K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
98 R 8.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
99 R 220K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21
100 R 120K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
21