# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 STM8S003F3P6-TR میکروکنترلر 5,168
2 ATTINY13A-AU-Original میکروکنترلر SMD SSUR 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL 5,318
3 ATTINY13A-PU میکروکنترلر DIP SOIC 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL 6,461
4 STM8S003F3P6 میکروکنترلر 7,156
5 AT89C52 میکروکنترلر 7,455
6 STM32F030K6T6 میکروکنترلر 7,554
7 AT89S51 میکروکنترلر 8,150
8 STM32F030C6T6 میکروکنترلر 8,448
9 PIC16F84A میکروکنترلر 10,933
10 ATMEGA8A-AU میکروکنترلر 11,430
11 AT89C2051 میکروکنترلر 24PI 13,120
12 ATTINY2313-PU میکروکنترلر 13,418
13 ATTINY26-PU میکروکنترلر 13,915
14 ATTINY85-PU میکروکنترلر 14,412
15 ATMEGA8A-PU میکروکنترلر 14,909
16 AT89C55WD میکروکنترلر 15,406
17 PIC16F628 میکروکنترلر 15,704
18 ATMEGA32A-AU میکروکنترلر 15,903
19 ATMEGA16A-AU میکروکنترلر 16,400
20 ATMEGA8535-PU میکروکنترلر 16,599
21 STM32F103C8T6 میکروکنترلر Malaysia 17,394
22 ATMEGA328-AU میکروکنترلر 18,885
23 ATMEGA88A-PU میکروکنترلر 19,382
24 STM32F103RBT6 میکروکنترلر Malaysia 20,873
25 PIC18F452-SMD میکروکنترلر 21,867
26 ATMEGA64A-AU میکروکنترلر 22,463
27 ATMEGA328-PU میکروکنترلر 22,861
28 PIC16F876A میکروکنترلر 23,656
29 ATMEGA324A-AU میکروکنترلر USED-TQFP 23,855
30 ATMEGA16A-PU میکروکنترلر 25,842
31 PIC16F873A میکروکنترلر 26,141
32 ATMEGA32A-PU میکروکنترلر DIP-40PIN-AVR 32K 8Bit Risk 31,806
33 ATMEGA128A-AU میکروکنترلر 32,800
34 PIC16F877A میکروکنترلر 33,297
35 STM32F103ZET6 میکروکنترلر Malaysia 39,758
36 STM32F205VCT6 میکروکنترلر 45,721
37 LPC1768 میکروکنترلر Arm Cortex-M3 Micro;512kB Flash;64kB Sram 62,618