# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 895
2 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2,187
3 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م 3,479
4 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon 4,771
5 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م 5,218