# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 DEC838 مولتیمتر 47,709
2 SOAR مولتیمتر 92,436
3 DEC330FC مولتیمتر 205,746
4 GW-GDM350B مولتیمتر 268,363
5 VICTOR VC97 مولتیمتر 283,272
6 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر 417,454