# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 Lwire Powersupply منبع تغذیه 12424 11927
2 5v 2a B منبع تغذیه 17891 17891
3 منبع تغذیه پروب موزی به سوسماری 19879 17891
4 4.5V 2A Moto منبع تغذیه 19879 18388
5 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV 22861 21867
6 منبع تغذیه گیره دار پروب 23855 21867
7 12V 1A منبع تغذیه 24848 23855
8 12V 1A دیواری منبع تغذیه 24848 23855
9 12V 2.8VA 233mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV 27830 26836
10 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق 29818 29818
11 24V 1A منبع تغذیه 29818 29818
12 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه 31806 31806
13 12V 3A منبع تغذیه 32800 32800
14 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه 34788 33297
15 12V 5A منبع تغذیه 41745 39758
16 ADAK 302 منبع تغذیه 47709 47709
17 12V 6A NE منبع تغذیه 47709 47709
18 SW 12V 5A منبع تغذیه 54667 54667
19 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه 59636 57648
20 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 69576 69576
21 SW 12V 10A منبع تغذیه 79515 79515
22 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه 79515 79515
23 12V 18A DELL منبع تغذیه 84982 82497
24 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 84485 84485
25 SW 12V 15A منبع تغذیه 92436 92436
26 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 94424 94424
27 SW 12V 20A منبع تغذیه 102376 99394
28 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه 109333 107345
29 SW 5V 40A منبع تغذیه 119273 117285
30 SW 12V 30A منبع تغذیه 119273 119273
31 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 124242 119273
32 SW 12V 42A HG منبع تغذیه 159030 157042
33 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه 159030 159030
34 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 243515 238546
35 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه 243515 238546
36 303 MICRO منبع تغذیه 536728 536728
37 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه 700728 700728