منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 50 g ACTIVE لحیم
20,500
2 50 g ASERAN لحیم
22,550
3 50 g SEP لحیم
22,550
4 50g BEHINEX لحیم
25,625
5 100g BEHINEX لحیم
38,842
6 100 g TASSOL 0.75 لحیم
39,360
7 100 g ASAHI-IRAN لحیم
39,770
8 100 g ACTIVE لحیم
41,000
9 100 g ASERAN لحیم
44,075
10 100 g SEP لحیم
44,075
11 خمیر قلع دو جزئی آلفا لحیم
46,125
12 100 g ASAHI لحیم
64,575
13 100 g ASAHI 0.4 لحیم
80,509
14 250 g ACTIVE II لحیم
87,125
15 250 g ASERAN لحیم
97,375
16 250 g SEP لحیم
97,375
17 250 g ACTIVE لحیم
99,394
18 250 g ASAHI-IRAN لحیم
100,860
19 250 g ACTIVE لحیم zhong shi
102,500
20 250 g TASSOL 0.75 لحیم
103,320
21 250 g ASAHI لحیم
106,600
22 250 g YIKST لحیم
133,250
23 250 g Electroloy لحیم
133,250
24 250 g RX70 لحیم
143,500
25 Solder Bar Electrosolder لحیم
212,410
26 Solder Bar Magma لحیم
232,168
27 Solder Bar Zhongshi لحیم
317,750
28 Solder Bar FAR لحیم
328,000
29 Solder Bar 99% INDONESIA لحیم
420,250
30 50 g Mechanic 0.3mm لحیم
0
31 50g Zharf لحیم
0
32 250g BEHINEX لحیم
0
33 قلع چینی متری لحیم
1,988
34 250g BEHINEX 2.0mm لحیم
79,056