# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A 114
2 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A 134
3 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A 134
4 TWO COLOR ل ای دی 5 میلیمتر 353
5 UV HG-5UV4PCA ل ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt 447
6 RGB ل ای دی 5 میلیمتر 944