منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A
114
2 RED HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A خودرنگ
116
3 YELLOW HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A خودرنگ
116
4 GREEN HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A خودرنگ
116
5 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A
134
6 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A
134
7 WHITE LITE ON ال ای دی 5 میلیمتر
194
8 YELLOW HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
194
9 RED HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
194
10 GREEN HG SCA ال ای دی 5 میلیمتر
216
11 BLUE HG LGJY ال ای دی 5 میلیمتر
302
12 UV HG-5UV4PCA ال ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
302
13 RED HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
371
14 YELLOW HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
389
15 RGB ال ای دی 5 میلیمتر
1,017
16 TWO COLOR ل ای دی 5 میلیمتر
353