# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A 129 114
2 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A 149 134
3 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A 149 134
4 TWO COLOR ل ای دی 5 میلیمتر 368 353
5 UV HG-5UV4PCA ل ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt 497 447
6 RGB ل ای دی 5 میلیمتر 994 944