# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 پین فیوز متفرقه 149
2 03A-F-20MM فیوز 248
3 08A-F-20MM فیوز 248
4 07A-F-20MM فیوز 248
5 04A-F-20MM فیوز 248
6 500mA-F-20MM فیوز 248
7 10A-F-20MM فیوز 248
8 05A-F-20MM فیوز 248
9 06A-F-20MM فیوز 248
10 15A-F-20MM فیوز 248
11 20A-F-20MM فیوز 248
12 02A-F-20MM فیوز 248
13 03.15A-F-20MM فیوز 248
14 01A-F-20MM فیوز 248
15 04A-F-30mm فیوز 447
16 04A-F-30mm فیوز بزرگ 447
17 01A-SMD-1206 فیوز smd 596
18 05A-SMD-1206 فیوز smd 596
19 03A-SMD-1206 فیوز smd 596
20 02A-SMD-1206 فیوز smd 596
21 01A-F-12mm فیوز 646
22 جافیوزی درب دار چینی متفرقه 646
23 02A-F-12mm فیوز 646
24 جافیوزی روبردی بدون درب متفرقه 944
25 06.3A-F-G-20MM فیوز گچی 944
26 04A-F-G-20MM فیوز 1,093
27 04A-F-G-20MM فیوز گچی 1,093
28 جافیوزی درب دار ترک متفرقه 1,372
29 جافیوزی سماوری کوچک متفرقه 2,905
30 جافیوزی سماوری کوچک متفرقه درجه یک 3,081
31 فیوز حرارتی 73 درجه متفرقه 3,678
32 فیوز حرارتی 142 درجه متفرقه 3,678
33 فیوز حرارتی 90 درجه متفرقه 3,678
34 فیوز حرارتی 192 درجه متفرقه 3,678
35 فیوز حرارتی 216 درجه متفرقه 3,678
36 فیوز حرارتی 240 درجه متفرقه 3,678
37 فیوز حرارتی 70 درجه متفرقه 3,678
38 فیوز حرارتی 120 درجه متفرقه 3,678