# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 2*16-BL-BLUE-2019 صفحه نمایش کریستال 21867 19879
2 2*16-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 29818 28327
3 2*16-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 29818 29321
4 4*20-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 84485 82994
5 4*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 84485 82994
6 128*64-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 129212 127224
7 128*64-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 129212 127224
8 240*128-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 278303 278303
9 240*128-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 278303 278303
10 TOUCH 64*128 صفحه نمایش کریستال 0 0 ناموجود