منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 2*16-BL-BLUE-2019 صفحه نمایش کریستال
20,500
2 2*16-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
29,212
3 2*16-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
30,238
4 2*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال TechStar
69,339
5 4*20-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
85,588
6 4*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
85,588
7 128*64-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
131,200
8 128*64-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
131,200
9 240*128-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال
287,000
10 240*128-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال
287,000
11 TOUCH 64*128 صفحه نمایش کریستال
0