# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 R 1K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
2 R 5.6E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
3 R 330K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
4 R 3.3K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
5 R 3.3E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
6 R 27K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
7 R 27E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
8 R 22K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
9 R 22E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
10 R 18K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
11 R 33E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
12 R 2.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
13 R 2.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
14 R 1M 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
15 R 1E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
16 R 330E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
17 R 18E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
18 R 15K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
19 R 220E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
20 R 1.5K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
21 R 68E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
22 R 5.6K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
23 R 560E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
24 R 560K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
25 R 56E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
26 R 56K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
27 R 6.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
28 R 6.8K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
29 R 680K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
30 R 47E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
31 R 68K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
32 R 8.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
33 R 8.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
34 R 820E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
35 R 820K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
36 R 82E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
37 R 82K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
38 R 220K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
39 R 680E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
40 R 47K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
41 R 0E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
42 R 39E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
43 R 39K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
44 R 4.7E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
45 R 4.7K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
46 R 470E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
47 R 470K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
48 R 15E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
49 R 1.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
50 R 33K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
51 R 1.2K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
52 R 1.5E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
53 R 1.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
54 R 1.8K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
55 R 100E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
56 R 100K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
57 R 10E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
58 R 10K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
59 R 12E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
60 R 12K 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805 20 17
61 R 68K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
62 R 6.8E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
63 R 82E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
64 R 33E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
65 R 330K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
66 R 33K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
67 R 390K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
68 R 47E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
69 R 4.7K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
70 R 4.7M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
71 R 56E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
72 R 680E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
73 R 470K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
74 R 3.3K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
75 R 47K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
76 R 5.6K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
77 R 100E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
78 R 220E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
79 R 56K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
80 R 330E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
81 R 6.8K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
82 R 680K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
83 R 1.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
84 R 68E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
85 R 1M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
86 R 1.5E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
87 R 100K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
88 R 1.8E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
89 R 10K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
90 R 10M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
91 R 2.2E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
92 R 3.3E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
93 R 150K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
94 R 4.7E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
95 R 27E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
96 R 1K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
97 R 3.9K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
98 R 2.2K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
99 R 2.2M 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21
100 R 2.7K 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206 25 21