# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه 99 84
2 دام سوییچ مختلف متفرقه 497 447
3 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 994 895
4 01 P دیپ سوییچ 994 969
5 02 P دیپ سوییچ 1193 1093
6 تاکت سوییچ الیدی دار tact sw 6*6 1193 1093
7 03 P دیپ سوییچ 1292 1143
8 04 P دیپ سوییچ 1491 1292
9 08 P دیپ سوییچ 1988 1839
10 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2485 2187
11 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م 3678 3479
12 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon 4970 4771
13 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م 5467 5218