# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 78L05-SMD رگولاتور Original 298
2 78L05-Copy رگولاتور COPY 318
3 79L12 رگولاتور 447
4 78L08 رگولاتور 447
5 AMS1117-ADJ رگولاتور 497
6 AMS1117-3.3 رگولاتور 1,242
7 AMS1117-5 رگولاتور 1,242
8 7815-Toshiba رگولاتور 1,670
9 7806-Integral رگولاتور 1,869
10 LM317-SMD-DPACK رگولاتور SMD DPACK Adjustable Output-Positive Voltage Regulator 1,938
11 LM317 T--COPY رگولاتور DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-COPY 1,988
12 7805-ST-Original-CHN رگولاتور ORIGINAL 1,988
13 7808-ST-Copy رگولاتور 1,988
14 7824-Copy-ST رگولاتور 2,038
15 7909-ST رگولاتور 2,038
16 7805-ST-Copy-MAR رگولاتور COPY 2,087
17 7824-ST رگولاتور Original 2,137
18 7818-ST رگولاتور 2,236
19 LM2930 رگولاتور 2,336
20 LM2931 AZ0.5 رگولاتور 2,336
21 7906-ST رگولاتور 2,336
22 LM317 T-CHN رگولاتور DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-Original 2,385
23 7809-ST-CHN رگولاتور 2,435
24 7905-ST رگولاتور 2,535
25 7912-ST رگولاتور 2,584
26 7918-ST رگولاتور 2,634
27 7924-ST رگولاتور 2,634
28 7810-ST رگولاتور 2,634
29 7915-ST رگولاتور 2,684
30 7808-ST رگولاتور 2,684
31 7812-ST رگولاتور 2,853
32 LM2576T-ADJ رگولاتور Copy 2,982
33 7908-ST رگولاتور 2,982
34 LM2575T-12V رگولاتور 3,330
35 LM2575T-5V رگولاتور 3,330
36 LM2575T-ADJ رگولاتور 3,330
37 LM2576T-5V رگولاتور 3,330
38 LM317-SMD-D2PACK-Original رگولاتور SMD TO263 Adjustable Output-Positive Voltage Regulator-ORIGINAL 3,528
39 LM2596-05V-SMD رگولاتور 3,827
40 LM2576T-12V رگولاتور 3,827
41 LM2596-ADJ رگولاتور 3,827
42 LM2576T-12V-SMD رگولاتور 3,976
43 LM2576T-5V-SMD رگولاتور 3,976
44 LM2596-ADJ-SMD رگولاتور 5,566
45 LF33-CV رگولاتور 6,113
46 LM2576T-ADJ-SMD-Original رگولاتور 6,212
47 LM350T آی سی 3A Adjustable Output Linear Regulator / LDO 3-TO-220 0 to 125 8,647
48 7824K-NS رگولاتور 13,915
49 LM317 K-NS رگولاتور DIP K Adjustable Output, Positive Voltage Regulator 13,915
50 7805-K-Tesla رگولاتور 19,382
51 7812 K-TESLA رگولاتور 19,382
52 برد توسعه SIM800C-ABg144P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC 137,164
53 برد توسعه SIM800-ABg144N-C ماژول C قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC 141,139
54 برد توسعه SIM800-ABg114P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC 166,982
55 برد توسعه SIM800-ABg114N-C ماژول قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC 170,957
56 برد توسعه SIM808-ABg184P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC 236,557