# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 78L05-SMD رگولاتور Original 348 298
2 78L05-Copy رگولاتور COPY 348 318
3 79L12 رگولاتور 497 447
4 78L08 رگولاتور 497 447
5 AMS1117-ADJ رگولاتور 596 497
6 AMS1117-3.3 رگولاتور 1392 1242
7 AMS1117-5 رگولاتور 1392 1242
8 7815-Toshiba رگولاتور 1789 1670
9 7806-Integral رگولاتور 1988 1869
10 LM317-SMD-DPACK رگولاتور SMD DPACK Adjustable Output-Positive Voltage Regulator 2187 1938
11 LM317 T--COPY رگولاتور DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-COPY 2087 1988
12 7805-ST-Original-CHN رگولاتور ORIGINAL 2187 1988
13 7808-ST-Copy رگولاتور 2187 1988
14 7824-Copy-ST رگولاتور 2187 2038
15 7909-ST رگولاتور 2187 2038
16 7805-ST-Copy-MAR رگولاتور COPY 2187 2087
17 7824-ST رگولاتور Original 2286 2137
18 7818-ST رگولاتور 2485 2236
19 LM2930 رگولاتور 2485 2336
20 LM2931 AZ0.5 رگولاتور 2485 2336
21 7906-ST رگولاتور 2485 2336
22 LM317 T-CHN رگولاتور DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-Original 2584 2385
23 7809-ST-CHN رگولاتور 2584 2435
24 7905-ST رگولاتور 2684 2535
25 7912-ST رگولاتور 2684 2584
26 7918-ST رگولاتور 2783 2634
27 7924-ST رگولاتور 2783 2634
28 7810-ST رگولاتور 2783 2634
29 7915-ST رگولاتور 2783 2684
30 7808-ST رگولاتور 2982 2684
31 7812-ST رگولاتور 2982 2853
32 LM2576T-ADJ رگولاتور Copy 3181 2982
33 7908-ST رگولاتور 3181 2982
34 LM2575T-12V رگولاتور 3479 3330
35 LM2575T-5V رگولاتور 3479 3330
36 LM2575T-ADJ رگولاتور 3479 3330
37 LM2576T-5V رگولاتور 3479 3330
38 LM317-SMD-D2PACK-Original رگولاتور SMD TO263 Adjustable Output-Positive Voltage Regulator-ORIGINAL 3678 3528
39 LM2596-05V-SMD رگولاتور 3976 3827
40 LM2576T-12V رگولاتور 3976 3827
41 LM2596-ADJ رگولاتور 3976 3827
42 LM2576T-12V-SMD رگولاتور 3976 3976
43 LM2576T-5V-SMD رگولاتور 3976 3976
44 LM2596-ADJ-SMD رگولاتور 5665 5566
45 LF33-CV رگولاتور 6262 6113
46 LM2576T-ADJ-SMD-Original رگولاتور 6461 6212
47 7824K-NS رگولاتور 14909 13915
48 LM317 K-NS رگولاتور DIP K Adjustable Output, Positive Voltage Regulator 14909 13915
49 7805-K-Tesla رگولاتور 19879 19382
50 7812 K-TESLA رگولاتور 19879 19382
51 برد توسعه SIM800C-ABg144P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC 137164 137164
52 برد توسعه SIM800-ABg144N-C ماژول C قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC 141139 141139
53 برد توسعه SIM800-ABg114P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC 166982 166982
54 برد توسعه SIM800-ABg114N-C ماژول قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح NC 170957 170957
55 برد توسعه SIM808-ABg184P-C ماژول مکانیاب.قابل نصب.بارگولاتور.بلوتوث و آنتن طرح PC 236557 236557