# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 رید رله 05 م م رله 3,280
2 12V 1C 10A 3FF HKE رله 3,479
3 12V 1C 7A-ITEX-TV3 رله 3,777
4 12V 1C 10A 3FF Tianbo رله 3,777
5 12V 1C 10A 3FF Songle رله 3,777
6 12V 1C 10A 3FF HKF رله 3,777
7 رید رله 14م م رله 4,373
8 9V 1C 10A رله 4,771
9 3V 1C 7A رله 4,771
10 6V 1C 10A رله 4,771
11 5V 1C 10A رله 4,771
12 12V 1C 10A 3FF Songle رله SONGLE-3FF 4,873
13 12V 1C 20A رله HJR-78F-12VDC 4,920
14 سوکت رله 2 کنتاکت متفرقه 4,970
15 12V 1C 20A رله 5,014
16 24V 1C 10A رله 5,168
17 24V 1C 2A رله 5,218
18 24V 1C 20A رله GSM/GPRS engine+GPS & BT engine-68 SMT pins 5,218
19 5V 1C 2A رله 5,218
20 12V 1C 10A 21FF Tianbo رله 5,218
21 12V 1C 10A 21FF HKF رله 5,218
22 5V 1C 2A رله 5 پایه 5,218
23 12V 1C 20A رله -بچه میلیون- HJR-78F-12VDC 5,218
24 12V 1C 2A رله 5,218
25 24V 1C 2A رله 5 پایه 5,218
26 48V 1C 10A رله 5,765
27 رید رله 700 اهمی رله 6,361
28 رید رله 30م م رله 6,361
29 سوکت رله 4 کنتاکت متفرقه 6,461
30 24V 2C 1A HKE-HRS2H رله 7,256
31 5V 2C 1A رله N4078 DC05V 2C 0.2W NHG 7,256
32 5V 1C 20A رله 7,355
33 12V 2C 1A رله NGH-N4078 DC12V 2C 0.2W 8,299
34 24V 2C 1A NHG رله N4078 DC24V 2C 0.2W NHG 8,448
35 24V 2C 1A TIANBO رله 8,448
36 5V 2C 1A-Omron رله 8,945
37 12V 2C 1A OMRON رله 9,293
38 12V 1C 8A SCHRACK رله V23061-A1005-سفید 4 پین 10,933
39 24V 1C 30A HKE CMP8 رله CMP8-S-DC24V-C 13,418
40 12V 1C 30A CMP8 رله HKE 13,716
41 12V 1C 30A NT91 رله 15A 13,716
42 12V 1C 30A ماشینی رله HE-HJR15F1 14,909
43 12V 1C 30A-HKE HJQ-15F1 رله HJQ-15F1 HKE 14,909
44 24V 1C 30A SONGLE رله 17,394
45 24V 1C 16A SongChuan رله 17,394
46 220V 4C KOIKE رله 18,388
47 رید رله 50م م رله 19,382
48 12V 1C 30A NT90 رله 20,873
49 24V 1C 16A HRM2H رله 20,873
50 24V 1C 30A NT90 رله 20,873
51 12V 2C 5A HRM1H رله 21,270
52 12V 1C 16A HRM2H رله 23,358
53 24V 2C 5A HKE رله HRM1H 23,358
54 110V 2C 10A TIANBO HJQ-13F رله 26,339
55 12V 4C HJQ22F رله HE 26,339
56 220V 2C 10A MY2 رله 26,836
57 24V 1C 16A omron رله 27,234
58 24V 2C 5A OMRON رله 29,818
59 12V 2C 5A Omron رله 30,812
60 12V 4C MY4 رله Omron 33,794
61 12V 4C MY4-NJ رله 35,285
62 110V 4C OMRON MY4-NJ رله 44,727
63 SSR 10DA-LDG رله حالت جامد 47,709
64 جیوه ای رله 64,606
65 12 CH ABD كيت گيرنده بدون ریموت و با رله 21 اف اف 218,666