# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 رید رله 05 م م رله 3479 3280
2 12V 1C 10A 3FF HKE رله 3976 3479
3 12V 1C 7A-ITEX-TV3 رله 3976 3777
4 12V 1C 10A 3FF Tianbo رله 3976 3777
5 12V 1C 10A 3FF Songle رله 3976 3777
6 12V 1C 10A 3FF HKF رله 3976 3777
7 رید رله 14م م رله 4473 4373
8 9V 1C 10A رله 4970 4771
9 3V 1C 7A رله 4970 4771
10 6V 1C 10A رله 4970 4771
11 5V 1C 10A رله 4970 4771
12 12V 1C 20A رله HJR-78F-12VDC 5306 4920
13 سوکت رله 2 کنتاکت متفرقه 5467 4970
14 24V 1C 10A رله 5467 5168
15 24V 1C 2A رله 5467 5218
16 24V 1C 20A رله GSM/GPRS engine+GPS & BT engine-68 SMT pins 5467 5218
17 5V 1C 2A رله 5467 5218
18 12V 1C 10A 21FF Tianbo رله 5467 5218
19 12V 1C 10A 21FF HKF رله 5467 5218
20 5V 1C 2A رله 5 پایه 5467 5218
21 12V 1C 20A رله -بچه میلیون- HJR-78F-12VDC 5467 5218
22 12V 1C 2A رله 5467 5218
23 24V 1C 2A رله 5 پایه 5467 5218
24 48V 1C 10A رله 5964 5765
25 رید رله 700 اهمی رله 6560 6361
26 رید رله 30م م رله 6560 6361
27 سوکت رله 4 کنتاکت متفرقه 6958 6461
28 24V 2C 1A HKE-HRS2H رله 7455 7256
29 5V 2C 1A رله N4078 DC05V 2C 0.2W NHG 7455 7256
30 5V 1C 20A رله 7455 7355
31 12V 2C 1A رله NGH-N4078 DC12V 2C 0.2W 8448 8299
32 24V 2C 1A NHG رله N4078 DC24V 2C 0.2W NHG 8747 8448
33 24V 2C 1A TIANBO رله 8747 8448
34 5V 2C 1A-Omron رله 9442 8945
35 12V 2C 1A OMRON رله 9442 9293
36 12V 1C 8A SCHRACK رله V23061-A1005-سفید 4 پین 11927 10933
37 24V 1C 30A HKE CMP8 رله CMP8-S-DC24V-C 14909 13418
38 12V 1C 30A CMP8 رله HKE 14909 13716
39 12V 1C 30A NT91 رله 15A 14909 13716
40 12V 1C 30A ماشینی رله HE-HJR15F1 17891 14909
41 12V 1C 30A-HKE HJQ-15F1 رله HJQ-15F1 HKE 17891 14909
42 24V 1C 30A SONGLE رله 17891 17394
43 24V 1C 16A SongChuan رله 17891 17394
44 220V 4C KOIKE رله 18388 18388
45 رید رله 50م م رله 19879 19382
46 12V 1C 30A NT90 رله 21867 20873
47 24V 1C 16A HRM2H رله 21867 20873
48 24V 1C 30A NT90 رله 21867 20873
49 12V 2C 5A HRM1H رله 24848 21270
50 12V 1C 16A HRM2H رله 24848 23358
51 24V 2C 5A HKE رله HRM1H 24848 23358
52 110V 2C 10A TIANBO HJQ-13F رله 27830 26339
53 12V 4C HJQ22F رله HE 27830 26339
54 220V 2C 10A MY2 رله 27830 26836
55 24V 1C 16A omron رله 27830 27234
56 24V 2C 5A OMRON رله 31806 29818
57 12V 2C 5A Omron رله 31806 30812
58 12V 4C MY4 رله Omron 34788 33794
59 12V 4C MY4-NJ رله 36279 35285
60 110V 4C OMRON MY4-NJ رله 44727 44727
61 SSR 10DA-LDG رله حالت جامد 47709 47709
62 جیوه ای رله 64606 64606
63 12 CH ABD كيت گيرنده بدون ریموت و با رله 21 اف اف 218666 218666