# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 01 P دیپ سوییچ 969
2 02 P دیپ سوییچ 1,093
3 03 P دیپ سوییچ 1,143
4 04 P دیپ سوییچ 1,292
5 08 P دیپ سوییچ 1,839