# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 1N4448 دیود DIP-Silicon diode-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V),<4ns 65
2 RL203 دیود 75
3 M7=1N4007 دیود SMD-Gen, uni, Rectifier, 1000V, 1A, (TOSHIBA) 84
4 1N4148--SMD دیود SMD-Silicon diode-SS-100V-0,2A,<4pF(0V),<4ns 84
5 DZ2.4V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
6 DZMISC دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
7 DZ22V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
8 DZ4V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
9 DZ20V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
10 DZ7.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
11 DZ7.5V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
12 DZ11V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
13 DZ110V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
14 DZ24V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
15 DZ5.1V-SMD دیود SMD-1206-Zener Diode 0.5W 89
16 DZ27V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
17 DZ2.7V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
18 DZ12V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
19 DZ47V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
20 DZ18V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
21 DZ33V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
22 DZ3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
23 DZ36V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
24 DZ6.2V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
25 DZ16V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
26 DZ39v دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
27 DZ4.7V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
28 DZ12V-SMD دیود SMD-1206-Zener Diode 0.5W 89
29 DZ82V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
30 DZ15V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
31 DZ5.6V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
32 DZ3.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
33 1N4148 دیود DIP-Silicon diode-SS-100V-0,2A,<4pF(0V),<4ns 89
34 DZ3.6V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
35 DZ6.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
36 DZ13V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
37 DZ30V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
38 DZ3.9V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
39 DZ4.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 109
40 DZ6.8V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 119
41 DZ8.2V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 119
42 DZ9.1V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 119
43 RGP15J دیود 127
44 RGP10J دیود 127
45 DZ5.1V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 134
46 RGP15J دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1.5A 134
47 RGP10J دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1A 134
48 1N4007-ZG دیود DIP-General Purpose Rectifier, 1000V, 1A-Good 134
49 1N5819-SS14-SMD دیود SMD-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A) 149
50 FR152 دیود DIP-Gl Rectifier, 100V, 1,5A 154
51 FR153 دیود DIP-Gl Rectifier, 200V, 1,5A 164
52 1N4001 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 100V, 1A 179
53 FR157 دیود DIP-Gl Rectifier, 1000V, 1,5A 179
54 1N4004 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 400V, 1A 179
55 1N4006 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 800V, 1A 179
56 1N4003 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 200V, 1A 179
57 1N4007-PFS-Original دیود DIP-General Purpose Rectifier, 1000V, 1A-Original 179
58 Varicap-Varector دیود Varicap/Varector 184
59 BYM26 دیود DIP-Super Fast Rectifier-200V-23A 184
60 DZ27V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
61 DZ6.8V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
62 DZ68V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
63 DZ10V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
64 DZ20V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
65 DZ110V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
66 DZ7.5V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
67 DZ11V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
68 DZ24V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
69 DZ22V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
70 DZ47V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
71 DZ75V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
72 DZ56V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
73 DZ8.2V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
74 1N5393 دیود DIP-Silicon Rectifier-200V-1,5A 199
75 DZ9.1V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
76 DZ3V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
77 DZ36V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
78 DZ4.2V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
79 DZ4.3V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
80 DZ16V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
81 DZ15V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
82 DZ33V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
83 DZ4.9V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
84 DZ5.6V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
85 DZ4.7V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
86 DZ13V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
87 DZ9.7V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
88 DZ3.3V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
89 DZ6.2V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
90 DZ12V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
91 DZ3.9V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 199
92 MR856 دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V 3A 219
93 DZ18V 1W دیود Dip-Zener Diode 1W 219
94 BA157 دیود DIP-FAST RECOVERY RECTIFIERS-400V-1A 224
95 Bridge IC 0.5A 600V دیود SMD-Bridge Rectifier-MB6S-پل دیود طرح آی سی 229
96 FR104 دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 400V, 1A 234
97 FR107 دیود DIP-Gl Rectifier, 50V, 1A 234
98 BA159 دیود DIP-FAST RECOVERY RECTIFIER-1000V-1A 248
99 RM4 دیود DIP-Universal Rectifier, 400V, 1.7A 268
100 RL203 دیود DIP-Rectifier, 200V, 2A 273