# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 HOUSING 1*04 کانکتور فقط پلاستیک 89
2 پین مخابراتی ترمینال 229
3 مخابراتی 2 پین ترمینال 482
4 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 572
5 74HC595-SMD-COPY تی تی ال 8BIT SHIFT REGISTER 696
6 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 696
7 مخابراتی 3 پین ترمینال 721
8 کشویی 3پین 2حالت کوچک كليد استیل 745
9 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 815
10 کشویی 4پین 3حالت کوچک كليد استیل 904
11 کشویی 4پین 3حالت بزرگ كليد استیل 90درجه 904
12 74HC164D-SMD-Original تی تی ال NXP-Original 974
13 74HC595 تی تی ال Texas-Copy 1,044
14 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1,093
15 مخابراتی 5 پین ترمینال 1,193
16 74HC245-SMD-COPY تی تی ال 1,342
17 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال 1,392
18 مخابراتی 4 پین ترمینال 1,392
19 مخابراتی 6 پین ترمینال 1,392
20 مخابراتی 7 پین ترمینال 1,670
21 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1,720
22 مخابراتی 8 پین ترمینال 1,829
23 کشویی 8پین 2حالت بزرگ كليد استیل ژاپن 1,829
24 HOUSING 1*40 کانکتور فقط پلاستیک 1,839
25 74LS08 تی تی ال 1,988
26 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 1,988
27 74HC00 تی تی ال 2,087
28 مخابراتی 9 پین ترمینال 2,187
29 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2,286
30 74HC164 تی تی ال 2,286
31 74HC573-SMD-Original تی تی ال NXP-ORIGINAL 2,286
32 74LS138 تی تی ال 2,336
33 74HC186 تی تی ال 2,336
34 74HC02 تی تی ال 2,336
35 74HC74 تی تی ال 2,385
36 مخابراتی 10 پین ترمینال 2,385
37 مخابراتی 11 پین ترمینال 2,624
38 74HC138 تی تی ال 2,634
39 74LS156 تی تی ال 2,833
40 74LS07 تی تی ال 2,833
41 74LS06 تی تی ال 2,833
42 74LS15 تی تی ال 2,833
43 74LS153 تی تی ال 2,833
44 74LS155 تی تی ال 2,833
45 74LS03 تی تی ال 2,833
46 74LS02 تی تی ال 2,833
47 74LS01 تی تی ال 2,833
48 74LS1020 تی تی ال 2,833
49 74HC86 تی تی ال 2,833
50 74LS1000 تی تی ال 2,833
51 74LS157 تی تی ال 2,833
52 74HC77 تی تی ال 2,833
53 74HC688 تی تی ال 2,833
54 74HC643 تی تی ال 2,833
55 74HC623 تی تی ال 2,833
56 74HC597 تی تی ال 2,833
57 74HC589 تی تی ال 2,833
58 74LS00 تی تی ال 2,833
59 74LS113 تی تی ال 2,833
60 74LS134 تی تی ال 2,833
61 74LS133 تی تی ال 2,833
62 74LS132 تی تی ال 2,833
63 74LS125 تی تی ال 2,833
64 74LS14 تی تی ال 2,833
65 74LS123 تی تی ال 2,833
66 74LS122 تی تی ال 2,833
67 74LS09 تی تی ال 2,833
68 74LS12 تی تی ال 2,833
69 74LS10 تی تی ال 2,833
70 74LS112 تی تی ال 2,833
71 74LS140 تی تی ال 2,833
72 74LS109 تی تی ال 2,833
73 74LS107 تی تی ال 2,833
74 74LS1035 تی تی ال 2,833
75 74HC4060 تی تی ال 2,833
76 74LS146 تی تی ال 2,833
77 74HC540 تی تی ال 2,833
78 74LS1008 تی تی ال 2,833
79 74LS1004 تی تی ال 2,833
80 74LS139 تی تی ال 2,833
81 74LS120 تی تی ال 2,833
82 74HC14 تی تی ال 2,833
83 74HC174 تی تی ال 2,833
84 74HC173 تی تی ال 2,833
85 74HC166 تی تی ال 2,833
86 74HC165 تی تی ال 2,833
87 74HC163 تی تی ال 2,833
88 74HC161 تی تی ال 2,833
89 74HC160 تی تی ال 2,833
90 74HC153 تی تی ال 2,833
91 74HC193 تی تی ال 2,833
92 74HC139 تی تی ال 2,833
93 74HC137 تی تی ال 2,833
94 74HC125 تی تی ال 2,833
95 74HC123 تی تی ال 2,833
96 74HC109 تی تی ال 2,833
97 74HC107 تی تی ال 2,833
98 74HC10 تی تی ال 2,833
99 74HC03 تی تی ال 2,833
100 74HC27 تی تی ال 2,833