# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 2N5064 ترانزیستور تریستور 248 224
2 2N5061 ترانزیستور تریستور 248 234
3 BT169 تریستور 696 666
4 C106 تریستور 1491 1392
5 2P4M تریستور 2485 2286
6 2P4M تریستور G 2485 2286
7 BT151 تریستور 2982 2843
8 BT152 تریستور 3479 3399
9 KY202E تریستور 11927 11430
10 KT784-10A-RUSS تریستور 11927 11430
11 KT725-600-TESLA تریستور 19879 18388
12 KT704-25A-RUSS تریستور 44727 42739
13 50RIA40M تریستور ITALY 59636 54667
14 T142-50-RUSS تریستور 84485 79515
15 MCC95-12I01B-IXYS تریستور 149091 149091
16 SKKT92-18 تریستور 149091 149091
17 MCC312-1601 تریستور 188849 188849
18 VHF36-16 تریستور 342909 342909