# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 MAC97 A8 تری اک Triac Sensitive Gate 0.8A 600V 572
2 BT136-SMD-DPACK تری اک 1,491
3 BTA204-800E-SMD تری اک Triac 4A-SMD-SOT223 2,207
4 BTA16-Copy تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 16A-Copy 2,286
5 BTB08-600B تری اک Triac 200..800V, 08A 2,385
6 T435 تری اک Triac 800V 10A 2,385
7 BT137 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 08A 2,385
8 BT136 تری اک DIP-Triac-500..800V-04A-TO220 2,982
9 BT138 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 12A 2,982
10 BTA12 تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 12A-Copy 3,081
11 BT139 تری اک Triac 500..800V, 16A 3,608
12 BT139 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 16A 3,827
13 BTA16-Original تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 16A-Original 6,312
14 BTA41-Copy تری اک 7,206
15 KT726 تری اک Triac 200..800V, 10A 8,349
16 TC122-25A تری اک 12,921
17 BTA41 تری اک Triac 200..800V, 40A 14,412
18 BTA26 تری اک Triac 200..800V, 25A 15,903
19 BTA25-700B Copy تری اک Triac 200..800V, 25A 23,855
20 BTA40-700B Copy تری اک Triac 200..800V, 40A 27,830
21 آلمانی 20 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحيم 29,818
22 آلمانی 50 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحيم 40,752
23 BTA40-700B I تری اک Triac 200..800V, 40A 66,594