منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 پین مخابراتی ترمینال
236
2 مخابراتی 4 پین ترمینال MK04D+MK04H+Pin=KEFA
394
3 MCR100 ترمینال
410
4 XH-2PIN+30Cm Wire ترمینال
458
5 مخابراتی 2 پین ترمینال
497
6 2PIN-DG301 ترمینال
533
7 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال
589
8 2PIN-DG300 ترمینال
600
9 DG35 ترمینال
666
10 2PIN-DG128 ترمینال
717
11 مخابراتی 3 پین ترمینال
743
12 XH-3PIN+30Cm Wire ترمینال
772
13 3PIN-DG301 ترمینال
812
14 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال
840
15 3PIN-DG300 ترمینال
900
16 DG55 ترمینال
902
17 XH-4PIN+30Cm Wire ترمینال
1,032
18 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال
1,128
19 3PIN-DG128 ترمینال
1,230
20 مخابراتی 5 پین ترمینال
1,230
21 XH-5PIN+30Cm Wire ترمینال
1,289
22 2PIN-DG129 ترمینال
1,332
23 DG25 ترمینال
1,384
24 مخابراتی 4 پین ترمینال
1,392
25 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال
1,435
26 مخابراتی 6 پین ترمینال
1,435
27 مخابراتی 7 پین ترمینال
1,722
28 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال
1,773
29 مخابراتی 8 پین ترمینال
1,886
30 3PIN-DG129 ترمینال
1,948
31 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال
2,050
32 مخابراتی 9 پین ترمینال
2,255
33 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال
2,358
34 تبدیل فیش تغذیه به ترمینال متفرقه
2,358
35 مخابراتی 10 پین ترمینال
2,460
36 مخابراتی 11 پین ترمینال
2,706
37 مخابراتی 12 پین ترمینال
2,952
38 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال
696