منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 2N5551 ترانزیستور
TRANS NPN 160V 0.6A TO-92
144
2 2N2222-SMD ترانزیستور SOT23
144
3 2N2907-SMD ترانزیستور PNP-600mA-SOT23
144
4 S9012 ترانزیستور Original
166
5 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
167
6 BC337 ترانزیستور 45V 0.5A copy
TRANS NPN 45V 0.8A TO-92
179
7 2N5401 ترانزیستور
TRANS PNP 150V 0.6A TO-92
184
8 C900 ترانزیستور
WIPES DRY ELECT EQUIP 6 BAGS
184
9 C838 ترانزیستور
184
10 C1906 ترانزیستور CDIL
184
11 C640 ترانزیستور Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz
184
12 C1815 ترانزیستور Uni, 60V, 0,15A, 0,4W
184
13 C945 ترانزیستور BJT-NPN-60V 100mA
184
14 BC640 ترانزیستور
TRANS PNP 80V 1A TO-92
189
15 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
190
16 C3622 ترانزیستور
190
17 C36 ترانزیستور NF/S, 20V, 0,4A, 0,14W
190
18 C2551 ترانزیستور
190
19 BF422 ترانزیستور
TRANS NPN 250V 0.05A TO-92
190
20 BF421 ترانزیستور
190
21 S9018 ترانزیستور
190
22 S9022 ترانزیستور
190
23 C2310 ترانزیستور
190
24 S9015 ترانزیستور
190
25 S9014 ترانزیستور
190
26 S9013 ترانزیستور
190
27 C1187 ترانزیستور
190
28 C4367 ترانزیستور
190
29 C454 ترانزیستور
190
30 C3384 ترانزیستور
190
31 C3197 ترانزیستور TV-ZF, 30V, 0,05A, 660MHz
190
32 C2120 ترانزیستور
190
33 واشر ترانزیستور متفرقه
190
34 C3203 ترانزیستور
190
35 C2901 ترانزیستور
OTHER 110V PIGTAIL CORDSET
190
36 C6001 ترانزیستور
190
37 C1008 ترانزیستور
190
38 C710 ترانزیستور
190
39 C732 ترانزیستور
190
40 C57 ترانزیستور
190
41 KSP92 ترانزیستور =MPSA92
190
42 C1317 ترانزیستور
190
43 C2201 ترانزیستور
190
44 C184 ترانزیستور
190
45 C2407 ترانزیستور
190
46 C1763 ترانزیستور
190
47 C1740 ترانزیستور
SOFTCASE FOR 174X AND 43X-II PQ
190
48 C1960 ترانزیستور
190
49 C2002 ترانزیستور
190
50 D734 ترانزیستور
190
51 C2008 ترانزیستور
190
52 TL731 ترانزیستور FSC
190
53 C2320 ترانزیستور
190
54 C1359 ترانزیستور
190
55 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
190
56 MPSA43 ترانزیستور N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 200V 0.2A TO-92
190
57 C1331 ترانزیستور
190
58 MPSA13 ترانزیستور
TRANS NPN DARL 30V 1.2A TO-92
190
59 C2216 ترانزیستور
190
60 C1398 ترانزیستور
190
61 MPSA42 ترانزیستور N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 300V 0.5A TO-92
190
62 C144 ترانزیستور
190
63 C1685 ترانزیستور
190
64 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W
TRANS NPN 80V 0.5A TO-92
190
65 S806 ترانزیستور
190
66 K427 ترانزیستور
190
67 D1920 ترانزیستور
190
68 SF826 ترانزیستور
190
69 BC640 ترانزیستور COPY
TRANS PNP 80V 1A TO-92
192
70 BC639 ترانزیستور
TRANS NPN 80V 1A TO-92
200
71 A1376 ترانزیستور
203
72 A1005 ترانزیستور
205
73 A542 ترانزیستور
205
74 A1979 ترانزیستور
205
75 A1980 ترانزیستور
205
76 A493 ترانزیستور
205
77 A539 ترانزیستور
205
78 A1015 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,15A, 0,4W
205
79 A1048 ترانزیستور P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W
205
80 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W
205
81 A1091 ترانزیستور
205
82 A1198 ترانزیستور
205
83 2N2222 ترانزیستور
TRANS NPN 30V 0.8A TO-18
205
84 A124 ترانزیستور
MAGNETIC HANGING STRAP ONLY
205
85 A934 ترانزیستور
205
86 A1267 ترانزیستور
205
87 A992 ترانزیستور
205
88 A1320 ترانزیستور
205
89 A1767 ترانزیستور
205
90 A1783 ترانزیستور
205
91 BC557 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,1A, 0,5W
TRANS PNP 45V 0.1A TO-92
231
92 2N8051 ترانزیستور
231
93 2N5064 ترانزیستور تریستور
SCR 0.8A 200V TO-92
231
94 2N5210 ترانزیستور
TRANS NPN 50V 0.05A TO-92
231
95 MPS9418 ترانزیستور N NF-Tr/E, -/25V, 1,5A, 0,625W
231
96 MPS2369 ترانزیستور N Fast Switch, 15V 200mA
TRANS NPN 15V 0.2A TO92
231
97 MPS9681 ترانزیستور
231
98 MPSU06 ترانزیستور N NF-L, 80V, 2A, 10W
231
99 MPSU56 ترانزیستور P NF-L, 80V, 2A, 10W
231
100 MPSA94 ترانزیستور P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
231