# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 27C256-ST ایپرام 11927 11430
2 27C1001 ایپرام 14909 13915