# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 6N137 اوپتوترانزیستور 4473 4324