# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 EL817 اوپتوکوپلر EVERLIGHT 547 497
2 1108 اوپتوکوپلر 646 581
3 PC817-SMD-Original اوپتوکوپلر Orein-Original 646 596
4 5D-W20 لنز 895 795
5 60D-W20 لنز 895 795
6 25D-W20 لنز 895 795
7 08D-W20 لنز 895 795
8 55D-W20 لنز 895 795
9 90D-W20 لنز 895 795
10 20D-W20 لنز 895 795
11 15D-W20 لنز 895 795
12 120D-W20 لنز 895 795
13 30D-W20 لنز 994 895
14 45D-W20 لنز 1093 994
15 4N33 اوپتوکوپلر 1690 1590
16 4N35 اوپتوکوپلر 1789 1690
17 CNY17 اوپتوکوپلر 1988 1849
18 PC847=P521-4 اوپتوکوپلر 2485 2336
19 PS2652=4N26-NEC اوپتوکوپلر 3280 3131
20 P521-4 اوپتوکوپلر 3976 3777
21 P521-4 اوپتوکوپلر Y 3976 3777
22 P250 اوپتوکوپلر TLP250 OP.CP TRN.10 TO 35 11927 11430