# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014 4970 4771
2 الیدی نواری پره ای هیت سینک 4970 4771
3 LED60TP5050WW-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9939 9442
4 LED60TP5630B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9939 9442
5 LED60TP5630W-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9939 9442
6 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری 13506 12839
7 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری 13506 12839
8 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13915 13418
9 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13915 13418
10 LED60TP5050G-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13915 13418
11 LED60TP5050R-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 15903 14909
12 LED60TP5050Y-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 15903 14909
13 LED60TP5050RGB-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 15903 14909
14 LED60TP5050WW-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 15903 14909
15 LED60TP5050G-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 15903 14909
16 LED90TP4014 W-24V-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم90 19879 18885