# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 WARM W-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 9939 9442
2 BLUE-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 11927 10933
3 GREEN-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 11927 11430
4 WHITE-192TP4014 ال ای دی میله ای 1014 11927 11430
5 WARM W-192TP4014 ال ای دی میله ای 4014 11927 11430
6 WHITE-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 13418 12921
7 LED72TP5050RGB ال ای دی میله ای 5050 13915 12921
8 WHITE-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630 13915 13418
9 RED-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 13915 13915
10 BLUE-144TP5630 ال ای دی میله ای 13915 13915
11 PINK-72TP8520 ال ای دی میله ای 8520 14909 13915