# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 Bridge IC 0.5A 600V دیود SMD-Bridge Rectifier-MB6S-پل دیود طرح آی سی 229
2 78L05-SMD رگولاتور Original 298
3 78L05-Copy رگولاتور COPY 318
4 24C01 آی سی 447
5 79L12 رگولاتور 447
6 78L08 رگولاتور 447
7 NFSL595PBJA-SMD-Original آی سی SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi 497
8 AMS1117-ADJ رگولاتور 497
9 2*05 آی دی سی 596
10 74HC595-SMD-COPY آی سی 8BIT SHIFT REGISTER 656
11 74HC595-SMD-COPY تی تی ال 8BIT SHIFT REGISTER 696
12 UC3842-SMD آی سی 696
13 Bridge IC 1.5A 800V دیود DIP-Bridge Rectifier-DB156-G-TSC-پل دیود طرح آی سی 745
14 NE555-Copy آی سی 820
15 2*07 آی دی سی 845
16 LM358-SMD آی سی 870
17 LM339-SMD آی سی 870
18 LM386 آی سی 944
19 KA2411 آی سی 944
20 TL061 آی سی 944
21 LM305 آی سی 944
22 LM329 آی سی 944
23 LM334 آی سی 944
24 LM224 آی سی 944
25 LM272 آی سی 944
26 74HC164D-SMD-Original تی تی ال NXP-Original 974
27 2*08 آی دی سی 994
28 74HC595 تی تی ال Texas-Copy 1,044
29 TEA1061 آی سی COPY 1,044
30 LM324-SMD آی سی Operation Amplifier, quad 1,143
31 LM571 آی سی 1,143
32 ADM485-SMD-COPY آی سی 1,143
33 4048 آی سی 1,171
34 2*10 آی دی سی 1,193
35 4001--SMD سیموس 1,193
36 4011-SMD سیموس 1,193
37 40106-SMD سیموس 1,193
38 4093-SMD سیموس 1,193
39 LM709 آی سی 1,242
40 LM710 آی سی 1,242
41 AMS1117-3.3 رگولاتور 1,242
42 AMS1117-5 رگولاتور 1,242
43 4014-SMD سیموس 1,242
44 4048 سیموس 1,242
45 74HC245-SMD-COPY آی سی 1,265
46 4070-SMD سیموس 1,292
47 LM529 آی سی 1,342
48 74HC245-SMD-COPY تی تی ال 1,342
49 4017-SMD سیموس 1,342
50 75107 آی سی 1,342
51 LM2904 آی سی 1,342
52 4558-08PIN-SMD آی سی BA4558 1,359
53 4066-SMD آی سی 1,359
54 4051-SMD آی سی 1,359
55 93C46 آی سی ATMLU828--46D 1 1,392
56 2*13 آی دی سی 1,392
57 4558-08PIN-SMD سیموس BA4558 1,441
58 4558-08PIN-SMD سیموس 1,441
59 TL062 آی سی 1,441
60 4066-SMD سیموس 1,441
61 4051-SMD سیموس 1,441
62 4031 آی سی 1,453
63 4528-SMD سیموس 1,491
64 4094--SMD سیموس 1,491
65 TL080 آی سی 0 1,541
66 TSSA3U60 آی سی 1,541
67 4060-SMD سیموس 1,541
68 4031 سیموس 1,541
69 2*15 آی دی سی 1,590
70 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1,590
71 4558-08PIN آی سی 1,640
72 TL064 آی سی 1,640
73 4011-TI-Copy سیموس 1,640
74 LM324-Promax آی سی Operation Amplifier, quad 1,640
75 7815-Toshiba رگولاتور 1,670
76 BT66-PR آی سی 1,690
77 BT66T-28L آی سی 1,690
78 BT8031-2S آی سی 1,690
79 BT66T-29L آی سی 1,690
80 BT66T-26L آی سی 1,690
81 4017 آی سی TTL IC-4-bit Dec. Up Counter, Dec 1,734
82 4066 آی سی 1,734
83 4558-08PIN سیموس 1,739
84 4014 آی سی 1,781
85 4558-14PIN آی سی 1,781
86 LM237 آی سی 1,789
87 LM324-HITACHI آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
88 4017 سیموس TTL IC-4-bit Dec. Up Counter, Dec 1,839
89 4066 سیموس 1,839
90 LM324-Texas آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
91 LM324-ST آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
92 DS1307-Copy آی سی 68*8 Serial Real T 1,839
93 LM324-mot آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
94 MAX232CPE-Maxim-Copy آی سی Malaysia-Copy 1,869
95 7806-Integral رگولاتور 1,869
96 4093-INTEGRAL آی سی 1,874
97 4014 سیموس 1,888
98 4558-14PIN سیموس 1,888
99 KA7500B-Copy آی سی 1,888
100 UC3845-Copy آی سی 1,888