منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
201 74LS123 آی سی
2,188
202 74LS163 آی سی
2,188
203 74LS243 آی سی
2,188
204 74LS15 آی سی
2,188
205 74LS242 آی سی
2,188
206 74LS241 آی سی
2,188
207 74LS240 آی سی
2,188
208 74LS146 آی سی
2,188
209 74LS221 آی سی
2,188
210 74LS21 آی سی
2,188
211 74LS132 آی سی
2,188
212 74LS197 آی سی
2,188
213 74LS235 آی سی
2,188
214 74LS139 آی سی
2,188
215 74LS78 آی سی
2,188
216 74LS682 آی سی
2,188
217 74LS162 آی سی
2,188
218 74LS646 آی سی
2,188
219 74LS51 آی سی
2,188
220 74LS55 آی سی
2,188
221 74LS395 آی سی
2,188
222 74LS393 آی سی
2,188
223 74LS386 آی سی
2,188
224 74LS466 آی سی
2,188
225 74LS643 آی سی
2,188
226 74LS64 آی سی
2,188
227 74LS54 آی سی
2,188
228 74LS38 آی سی
2,188
229 74LS592 آی سی
2,188
230 74LS568 آی سی
2,188
231 74LS169 آی سی
2,188
232 74LS09 آی سی
2,188
233 74LS82 آی سی
2,188
234 74LS01 آی سی
2,188
235 74LS265 آی سی
2,188
236 74LS279 آی سی
2,188
237 74LS290 آی سی
2,188
238 74LS280 آی سی
2,188
239 74LS273 آی سی
2,188
240 74LS295 آی سی
2,188
241 74LS260 آی سی
2,188
242 74LS259 آی سی
2,188
243 74LS258 آی سی
2,188
244 74LS257 آی سی
2,188
245 74LS256 آی سی
2,188
246 74LS378 آی سی
2,188
247 74LS251 آی سی
2,188
248 74LS27 آی سی
2,188
249 74LS376 آی سی
2,188
250 74LS374 آی سی
2,188
251 74LS37 آی سی
2,188
252 74LS368 آی سی
2,188
253 74LS367 آی سی
2,188
254 74LS366 آی سی
2,188
255 74LS365 آی سی
2,188
256 74LS31 آی سی
2,188
257 74LS298 آی سی
2,188
258 74LS25 آی سی
2,188
259 74LS377 آی سی
2,188
260 74LS32 آی سی
2,188
261 74LS1020 آی سی
2,188
262 74LS155 آی سی
2,188
263 74LS188 آی سی
2,188
264 74LS156 آی سی
2,188
265 74LS168 آی سی
2,188
266 74LS109 آی سی
2,188
267 74LS157 آی سی
2,188
268 74LS182 آی سی
2,188
269 74LS158 آی سی
2,188
270 74LS112 آی سی
2,188
271 74LS1035 آی سی
2,188
272 74LS113 آی سی
2,188
273 74LS177 آی سی
2,188
274 74LS12 آی سی
2,188
275 74LS175 آی سی
2,188
276 74LS174 آی سی
2,188
277 74LS125 آی سی
2,188
278 LM211-SMD آی سی
2,208
279 4511 آی سی
BANANA PLUG WITH #6-32X.63"
2,212
280 TDA2822M آی سی Dual power audio amp 2x1,7W
IC AMP AUDIO DUAL LOW VOLT 8MDIP
2,214
281 74LS170 آی سی
2,250
282 74LS140 آی سی
2,250
283 74LS245 آی سی
2,250
284 74LS244 آی سی
2,250
285 74LS153 آی سی
2,250
286 74LS22 آی سی
2,250
287 74LS20 آی سی
2,250
288 74LS133 آی سی
2,250
289 74LS134 آی سی
2,250
290 74LS195 آی سی
2,250
291 74LS194 آی سی
2,250
292 74LS14 آی سی
2,250
293 74LS70 آی سی
2,250
294 74LS81 آی سی
2,250
295 74LS138 آی سی
2,250
296 74LS08 آی سی
2,250
297 74LS670 آی سی
2,250
298 74LS669 آی سی
2,250
299 74LS668 آی سی
2,250
300 74LS97 آی سی
2,250