# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 Bridge IC 0.5A 600V دیود SMD-Bridge Rectifier-MB6S-پل دیود طرح آی سی 229
2 78L05-SMD رگولاتور Original 298
3 78L05-Copy رگولاتور COPY 318
4 24C01 آی سی 447
5 79L12 رگولاتور 447
6 78L08 رگولاتور 447
7 NFSL595PBJA-SMD-Original آی سی SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi 497
8 AMS1117-ADJ رگولاتور 497
9 2*05 آی دی سی 596
10 74HC595-SMD-COPY تی تی ال 8BIT SHIFT REGISTER 696
11 UC3842-SMD آی سی 696
12 Bridge IC 1.5A 800V دیود DIP-Bridge Rectifier-DB156-G-TSC-پل دیود طرح آی سی 745
13 NE555-Copy آی سی 820
14 2*07 آی دی سی 845
15 LM358-SMD آی سی 870
16 LM339-SMD آی سی 870
17 LM386 آی سی 944
18 KA2411 آی سی 944
19 TL061 آی سی 944
20 LM305 آی سی 944
21 LM329 آی سی 944
22 LM334 آی سی 944
23 LM224 آی سی 944
24 LM272 آی سی 944
25 74HC164D-SMD-Original تی تی ال NXP-Original 974
26 2*08 آی دی سی 994
27 74HC595 تی تی ال Texas-Copy 1,044
28 TEA1061 آی سی COPY 1,044
29 LM324-SMD آی سی Operation Amplifier, quad 1,143
30 LM571 آی سی 1,143
31 ADM485-SMD-COPY آی سی 1,143
32 2*10 آی دی سی 1,193
33 4001--SMD سیموس 1,193
34 4011-SMD سیموس 1,193
35 40106-SMD سیموس 1,193
36 4093-SMD سیموس 1,193
37 LM709 آی سی 1,242
38 LM710 آی سی 1,242
39 AMS1117-3.3 رگولاتور 1,242
40 AMS1117-5 رگولاتور 1,242
41 4014-SMD سیموس 1,242
42 4048 سیموس 1,242
43 4070-SMD سیموس 1,292
44 LM529 آی سی 1,342
45 74HC245-SMD-COPY تی تی ال 1,342
46 4017-SMD سیموس 1,342
47 75107 آی سی 1,342
48 LM2904 آی سی 1,342
49 93C46 آی سی ATMLU828--46D 1 1,392
50 2*13 آی دی سی 1,392
51 4558-08PIN-SMD سیموس BA4558 1,441
52 4558-08PIN-SMD سیموس 1,441
53 TL062 آی سی 1,441
54 4066-SMD سیموس 1,441
55 4051-SMD سیموس 1,441
56 4528-SMD سیموس 1,491
57 4094--SMD سیموس 1,491
58 TL080 آی سی 0 1,541
59 TSSA3U60 آی سی 1,541
60 4060-SMD سیموس 1,541
61 4031 سیموس 1,541
62 2*15 آی دی سی 1,590
63 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1,590
64 TL064 آی سی 1,640
65 4011-TI-Copy سیموس 1,640
66 LM324-Promax آی سی Operation Amplifier, quad 1,640
67 7815-Toshiba رگولاتور 1,670
68 BT66-PR آی سی 1,690
69 BT66T-28L آی سی 1,690
70 BT8031-2S آی سی 1,690
71 BT66T-29L آی سی 1,690
72 BT66T-26L آی سی 1,690
73 4558-08PIN سیموس 1,739
74 LM237 آی سی 1,789
75 LM324-HITACHI آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
76 4017 سیموس TTL IC-4-bit Dec. Up Counter, Dec 1,839
77 4066 سیموس 1,839
78 LM324-Texas آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
79 LM324-ST آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
80 DS1307-Copy آی سی 68*8 Serial Real T 1,839
81 LM324-mot آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
82 MAX232CPE-Maxim-Copy آی سی Malaysia-Copy 1,869
83 7806-Integral رگولاتور 1,869
84 4014 سیموس 1,888
85 4558-14PIN سیموس 1,888
86 KA7500B-Copy آی سی 1,888
87 UC3845-Copy آی سی 1,888
88 TL071 آی سی 1,888
89 ULN2001 آی سی 1,888
90 NUP2202W1T2G آی سی 1,888
91 TL083 آی سی 1,888
92 LM393 آی سی 1,888
93 LM317-SMD-DPACK رگولاتور SMD DPACK Adjustable Output-Positive Voltage Regulator 1,938
94 LM317 T--COPY رگولاتور DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-COPY 1,988
95 LM567 آی سی 1,988
96 4093-INTEGRAL سیموس 1,988
97 74LS08 تی تی ال 1,988
98 7805-ST-Original-CHN رگولاتور ORIGINAL 1,988
99 7808-ST-Copy رگولاتور 1,988
100 40107 سیموس 2,038