# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 PK030S آی جی بی تی IGBT 8945 8150
2 GT25J101 آی جی بی تی 9939 9939
3 STGW38IH130D آی جی بی تی 17096 15903
4 G40N60A4 آی جی بی تی 19382 18686
5 BUP313 آی جی بی تی 19879 19084
6 G20N100D2 آی جی بی تی 19879 19084
7 40N60C3D آی جی بی تی 23059 21867
8 Fgh60N60Sfd-Copy آی جی بی تی FGH60N60SFDTU 24848 24352
9 G60N90 آی جی بی تی 49697 49697
10 2MBI75N120-FUJI-U آی جی بی تی 397575 397575
11 2MBI150-120 آی جی بی تی 1242425 1242425