# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 1*40 M پین هدر 696
2 1*40 F پین هدر 895
3 2*40 M پین هدر 1,093
4 1*40 FR پین هدر 1,143
5 2*40 F پین هدر 1,590
6 1*40 M 21mm پین هدر 1,888
7 1*40 M 27mm پین هدر 2,385