# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
2 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
3 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
4 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
5 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
6 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
7 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
8 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
9 204 پتانسیومتر مولتی ترن 1,874
10 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,888
11 102 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988
12 مولتی ترن کوچک سرولوم 26,339
13 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم 32,800
14 254 پتانسیومتر مولتی ترن 0