# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 224 پتانسیومتر 547
2 252 پتانسیومتر 547
3 302 پتانسیومتر 547
4 504 پتانسیومتر 547
5 301 پتانسیومتر 547
6 503 پتانسیومتر 547
7 331 پتانسیومتر 547
8 502 پتانسیومتر 547
9 472 پتانسیومتر 547
10 501 پتانسیومتر 547
11 204 پتانسیومتر 547
12 203 پتانسیومتر 547
13 202 پتانسیومتر 547
14 221 پتانسیومتر 547
15 103 پتانسیومتر 547
16 104 پتانسیومتر 547
17 222 پتانسیومتر 547
18 مختلف پتانسیومتر 547
19 105 پتانسیومتر 547
20 223 پتانسیومتر 547
21 101 پتانسیومتر 547
22 102 پتانسیومتر 547
23 201 پتانسیومتر 547
24 معمولی سرولوم 795
25 222 WP پتانسیومتر 1,093
26 پیچی A01 سرولوم 1,491
27 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
28 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
29 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
30 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
31 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
32 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
33 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
34 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
35 204 پتانسیومتر مولتی ترن 1,874
36 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,888
37 102 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988
38 101 ولوم 2,336
39 254 ولوم 2,336
40 502 ولوم 2,336
41 102 ولوم 2,336
42 104 ولوم 2,336
43 501 ولوم 2,336
44 105 ولوم 2,336
45 224 ولوم 2,336
46 204 ولوم 2,336
47 253 ولوم 2,336
48 103 ولوم 2,336
49 504 ولوم 2,336
50 202 ولوم 2,336
51 203 ولوم 2,336
52 503 ولوم 2,336
53 223 ولوم 2,336
54 مختلف ولوم 2,336
55 504 کلیدولوم ولوم 3,181
56 A27 خارجی سرولوم 3,330
57 502-6Pin ولوم 3,727
58 503-6Pin ولوم 3,727
59 202-6pin ولوم 3,727
60 104-6Pin ولوم 3,727
61 203-6Pin ولوم 3,727
62 103-6pin ولوم 3,727
63 504 کلیدولوم بزرگ ولوم 7,305
64 152 BIG ولوم 13,418
65 503 BIG ولوم 13,418
66 472 BIG ولوم 13,418
67 253 BIG ولوم 13,418
68 102 BIG ولوم 13,418
69 103 BIG ولوم 13,418
70 473 BIG ولوم 13,418
71 502 BIG ولوم 13,418
72 103 CHINA volume سيمي 14,313
73 252 CHINA volume سيمي 14,412
74 203 CHINA volume سيمي 14,412
75 202 CHINA volume سيمي 14,412
76 102 CHINA volume سيمي 14,412
77 502 CHINA volume سيمي 14,412
78 501 JAPAN ولوم 16,897
79 504 JAPAN ولوم 16,897
80 104 JAPAN ولوم 16,897
81 103 Japan ولوم 17,394
82 مولتی ترن کوچک سرولوم 26,339
83 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم 32,800
84 103 CHINA volume مولتي ترن 33,297
85 203 CHINA volume مولتي ترن 33,297
86 202 CHINA volume مولتي ترن 33,297
87 502 CHINA volume مولتي ترن 33,297
88 102 CHINA volume مولتي ترن 33,297
89 503 CHINA volume مولتي ترن 33,297
90 104 CHINA volume مولتي ترن 33,297
91 502 GERMANY volume سيمي 86,473
92 102 GERMANY volume سيمي 86,473
93 103 GERMANY volume سيمي 86,473
94 203 BLACK volume مولتي ترن 115,297
95 203 VISHAY volume مولتي ترن 115,297
96 102 VISHAY volume مولتي ترن 115,297
97 102 BLACK volume مولتي ترن 115,297
98 503 BLACK volume مولتي ترن 115,297
99 502 VISHAY volume مولتي ترن 115,297
100 502 BLACK volume مولتي ترن 115,297