# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 RED ال ای دی 3 میلیمتر Original 99
2 GREEN HG-3G2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led 99
3 GREEN HG-3G2PDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led 99
4 RED HG-3R2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3R2UDA-3mm Red Led 109
5 RED HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A 114
6 YELLOW HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A 134
7 GREEN HG ل ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A 134
8 BLUE SUPER ال ای دی 3 میلیمتر HG-3B4SCA-Super 3mm Blue Led 176
9 TWO COLOR ل ای دی 5 میلیمتر 353
10 UV HG-5UV4PCA ل ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt 447
11 224 پتانسیومتر 547
12 252 پتانسیومتر 547
13 302 پتانسیومتر 547
14 504 پتانسیومتر 547
15 301 پتانسیومتر 547
16 503 پتانسیومتر 547
17 331 پتانسیومتر 547
18 502 پتانسیومتر 547
19 472 پتانسیومتر 547
20 501 پتانسیومتر 547
21 204 پتانسیومتر 547
22 203 پتانسیومتر 547
23 202 پتانسیومتر 547
24 221 پتانسیومتر 547
25 103 پتانسیومتر 547
26 104 پتانسیومتر 547
27 222 پتانسیومتر 547
28 مختلف پتانسیومتر 547
29 105 پتانسیومتر 547
30 223 پتانسیومتر 547
31 101 پتانسیومتر 547
32 102 پتانسیومتر 547
33 201 پتانسیومتر 547
34 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد. 646
35 RGB ل ای دی 5 میلیمتر 944
36 222 WP پتانسیومتر 1,093
37 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
38 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
39 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
40 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
41 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
42 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
43 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
44 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
45 204 پتانسیومتر مولتی ترن 1,874
46 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,888
47 قلع چینی متری لحیم 1,988
48 102 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988
49 WiFi Antenna 2.4 GHz متفرقه 10 سانتی متر 6,759
50 مولتی متر بزرگ 1000 ولت پروب 17,891
51 مولتی ترن کوچک سرولوم 26,339
52 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم 32,800
53 DEC838 مولتیمتر 47,709
54 SOAR مولتیمتر 92,436
55 DEC330FC مولتیمتر 205,746
56 GW-GDM350B مولتیمتر 268,363
57 VICTOR VC97 مولتیمتر 283,272
58 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر 417,454
59 254 پتانسیومتر مولتی ترن 0