# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 4001--SMD سیموس 1,193
2 4011-SMD سیموس 1,193
3 40106-SMD سیموس 1,193
4 4093-SMD سیموس 1,193
5 4014-SMD سیموس 1,242
6 4048 سیموس 1,242
7 4070-SMD سیموس 1,292
8 4017-SMD سیموس 1,342
9 4558-08PIN-SMD سیموس BA4558 1,441
10 4558-08PIN-SMD سیموس 1,441
11 4066-SMD سیموس 1,441
12 4051-SMD سیموس 1,441
13 4528-SMD سیموس 1,491
14 4094--SMD سیموس 1,491
15 4060-SMD سیموس 1,541
16 4031 سیموس 1,541
17 4011-TI-Copy سیموس 1,640
18 4558-08PIN سیموس 1,739
19 4017 سیموس TTL IC-4-bit Dec. Up Counter, Dec 1,839
20 4066 سیموس 1,839
21 4014 سیموس 1,888
22 4558-14PIN سیموس 1,888
23 4093-INTEGRAL سیموس 1,988
24 40107 سیموس 2,038
25 4082 سیموس 2,038
26 4073 سیموس 2,038
27 4047 سیموس 2,087
28 4049 سیموس 2,187
29 4016 سیموس 2,236
30 4015 سیموس 2,236
31 4012 سیموس 2,236
32 40174 سیموس 2,236
33 40106 سیموس 2,236
34 40105 سیموس 2,236
35 4023 سیموس 2,236
36 4527 سیموس 2,236
37 4034 سیموس 2,236
38 4033 سیموس 2,236
39 4029 سیموس 2,236
40 40161 سیموس 2,236
41 4024 سیموس 2,236
42 4022 سیموس 2,236
43 4020 سیموس 2,236
44 4019 سیموس 2,236
45 4018 سیموس 2,236
46 4006 سیموس 2,236
47 4025 سیموس 2,236
48 4568 سیموس 2,236
49 4557 سیموس 2,236
50 4530 سیموس 2,236
51 40103 سیموس 2,236
52 4532 سیموس 2,236
53 4539 سیموس 2,236
54 4556 سیموس 2,236
55 4541 سیموس 2,236
56 4585 سیموس 2,236
57 4543 سیموس 2,236
58 4531 سیموس 2,236
59 40175 سیموس 2,236
60 4002 سیموس 2,236
61 4001 سیموس 2,236
62 4528 سیموس 2,236
63 4529 سیموس 2,236
64 4581 سیموس 2,236
65 4520 سیموس 2,236
66 40101 سیموس 2,236
67 4076 سیموس 2,236
68 4087 سیموس 2,236
69 4086 سیموس 2,236
70 4085 سیموس 2,236
71 4078 سیموس 2,236
72 4071 سیموس 2,236
73 4518 سیموس 2,236
74 4081 سیموس 2,236
75 40992 سیموس 2,236
76 4503 سیموس 2,236
77 40H155 سیموس 2,236
78 4502 سیموس 2,236
79 40H153 سیموس 2,236
80 40H010 سیموس 2,236
81 40993 سیموس 2,236
82 4075 سیموس 2,236
83 4099 سیموس 2,236
84 4098 سیموس 2,236
85 4093-ST سیموس 2,236
86 4521 سیموس 2,236
87 4042 سیموس 2,236
88 4041 سیموس 2,236
89 4077 سیموس 2,236
90 4040 سیموس 2,236
91 4068 سیموس 2,236
92 4043 سیموس 2,236
93 4519 سیموس 2,236
94 4052 سیموس 2,236
95 4053 سیموس 2,236
96 4054 سیموس 2,236
97 4063 سیموس 2,236
98 4038 سیموس 2,236
99 4035 سیموس 2,336
100 4021 سیموس 2,336