# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه 84
2 دام سوییچ مختلف متفرقه 447
3 13005-SMALL ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-6A-30W 745
4 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 895
5 01 P دیپ سوییچ 969
6 02 P دیپ سوییچ 1,093
7 تاکت سوییچ الیدی دار tact sw 6*6 1,093
8 03 P دیپ سوییچ 1,143
9 04 P دیپ سوییچ 1,292
10 08 P دیپ سوییچ 1,839
11 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2,187
12 13005B-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W 2,435
13 13005A-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W 2,634
14 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م 3,479
15 BYQ28 دیود DIP-TO220-Dual, SMPS, 50..200V, 10A, <20ns 3,777
16 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon 4,771
17 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م 5,218