# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 خط 2پ دوشاخه 184
2 خط 4پ دوشاخه 234
3 گوشی دوشاخه 239
4 خط 6پ دوشاخه . 333
5 خط 6پ دوشاخه 333
6 CAT6-AMP دوشاخه 706
7 RJ45-CAT 6 دوشاخه 726
8 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP 745
9 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1,093
10 آداپتوری دوشاخه 1,491
11 آداپتوری با سیم دوشاخه 1,590
12 فیش موزی کوچک دوشاخه 2,336
13 فیش موزی بزرگ دوشاخه 3,330