# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 01*1W درایور 4,175
2 01-3*1W 12V درایور 4,175
3 02*1W درایور 4,473
4 01-3*1W درایور DARK ENERGY 5,218
5 01*3W درایور DARK ENERGY 6,759
6 03-5*1W درایور 7,156
7 07*1W درایور 9,442
8 03*3W درایور 600 میلی -جعبه دار - چین 1 10,777
9 08-12*1W درایور 11,430
10 03*3W درایور 11,430
11 RGB 06A IR درایور 16,400
12 RGB 06A IR درایور IR 6A Driver for RGB leds 16,897
13 13-21*1W درایور 19,879
14 07*24W درایور 19,879
15 RGB 12A RF Small درایور 22,159
16 08-12*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 23,358
17 RGB 12A RF Small درایور RF 12A Driver for RGB leds 25,842
18 01*30W درایور 30,812
19 13-18*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 32,800
20 10-60*1W درایور 34,788
21 24-36*1W درایور 34,788
22 01*20W IP درایور 36,279
23 18-24*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 42,739
24 10-20*3W درایور 44,727
25 RGB 45A ABD درایور 44,727
26 RGB 45A ABD درایور ? 44,727
27 24-36*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 52,679
28 RGB 45A WiFi ABD درایور 64,606
29 RGB 45A WiFi ABD درایور ? 64,606
30 01*50w IP درایور 68,085
31 RGB 24A RF درایور RF 24A Driver for RGB leds 75,539
32 RGB 24A RF درایور 87,623
33 RGB 36A RF درایور 114,303
34 RGB 75A RF درایور 126,230
35 01*100W IP درایور 134,182
36 RGB 45A WiFi+SMS ABD درایور 154,061