# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 پین مخابراتی ترمینال 229
2 مخابراتی 2 پین ترمینال 482
3 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 572
4 DG35 ترمینال 646
5 2PIN-DG300 ترمینال 656
6 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 696
7 مخابراتی 3 پین ترمینال 721
8 2PIN-DG128 ترمینال 805
9 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 815
10 3PIN-DG300 ترمینال 984
11 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1,093
12 مخابراتی 5 پین ترمینال 1,193
13 3PIN-DG128 ترمینال 1,193
14 2PIN-DG129 ترمینال 1,292
15 DG25 ترمینال 1,342
16 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال 1,392
17 مخابراتی 4 پین ترمینال 1,392
18 مخابراتی 6 پین ترمینال 1,392
19 مخابراتی 7 پین ترمینال 1,670
20 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1,720
21 مخابراتی 8 پین ترمینال 1,829
22 3PIN-DG129 ترمینال 1,888
23 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 1,988
24 مخابراتی 9 پین ترمینال 2,187
25 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2,286
26 تبدیل فیش تغذیه به ترمینال متفرقه 2,286
27 مخابراتی 10 پین ترمینال 2,385
28 مخابراتی 11 پین ترمینال 2,624
29 مخابراتی 12 پین ترمینال 2,863