# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 BC337-Copy ترانزیستور 45V 0.5A 174
2 2N5401 ترانزیستور 179
3 C1906 ترانزیستور CDIL 179
4 C945 ترانزیستور BJT-NPN-60V 100mA 179
5 C900 ترانزیستور 179
6 C838 ترانزیستور 179
7 C640 ترانزیستور Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz 179
8 C1815 ترانزیستور Uni, 60V, 0,15A, 0,4W 179
9 D734 ترانزیستور 184
10 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W 184
11 K427 ترانزیستور 184
12 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W 184
13 S9018 ترانزیستور 184
14 S9022 ترانزیستور 184
15 S9015 ترانزیستور 184
16 S9014 ترانزیستور 184
17 S9013 ترانزیستور 184
18 MPSA43 ترانزیستور N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W 184
19 MPSA42 ترانزیستور N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W 184
20 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W 184
21 SF826 ترانزیستور 184
22 C36 ترانزیستور NF/S, 20V, 0,4A, 0,14W 184
23 C2551 ترانزیستور 184
24 BF422 ترانزیستور 184
25 BF421 ترانزیستور 184
26 C2310 ترانزیستور 184
27 C1187 ترانزیستور 184
28 C3384 ترانزیستور 184
29 C3197 ترانزیستور TV-ZF, 30V, 0,05A, 660MHz 184
30 C2120 ترانزیستور 184
31 C3203 ترانزیستور 184
32 C2901 ترانزیستور 184
33 C1008 ترانزیستور 184
34 C1317 ترانزیستور 184
35 C2201 ترانزیستور 184
36 C184 ترانزیستور 184
37 C2407 ترانزیستور 184
38 C1763 ترانزیستور 184
39 C1740 ترانزیستور 184
40 C1960 ترانزیستور 184
41 C2002 ترانزیستور 184
42 C2008 ترانزیستور 184
43 C2320 ترانزیستور 184
44 C1359 ترانزیستور 184
45 C1331 ترانزیستور 184
46 C2216 ترانزیستور 184
47 C1398 ترانزیستور 184
48 C144 ترانزیستور 184
49 C1685 ترانزیستور 184
50 BC547-Copy ترانزیستور 184
51 D1920 ترانزیستور 184
52 C3622 ترانزیستور 184
53 C4367 ترانزیستور 184
54 C454 ترانزیستور 184
55 C6001 ترانزیستور 184
56 C710 ترانزیستور 184
57 C732 ترانزیستور 184
58 C57 ترانزیستور 184
59 واشر ترانزیستور متفرقه 184
60 TL731-FCI-TAPING ترانزیستور 184
61 S806 ترانزیستور 184
62 KSP92=MPSA92 ترانزیستور 184
63 MPSA13 ترانزیستور 184
64 BC640 ترانزیستور 189
65 BC640 ترانزیستور COPY 189
66 BC639 ترانزیستور 194
67 A1376 ترانزیستور 197
68 2N2222 ترانزیستور 199
69 A1005 ترانزیستور 199
70 A542 ترانزیستور 199
71 A1979 ترانزیستور 199
72 A1980 ترانزیستور 199
73 A493 ترانزیستور 199
74 A539 ترانزیستور 199
75 A1015 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,15A, 0,4W 199
76 A1048 ترانزیستور P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W 199
77 A1091 ترانزیستور 199
78 A1198 ترانزیستور 199
79 A124 ترانزیستور 199
80 A1267 ترانزیستور 199
81 A1320 ترانزیستور 199
82 A1767 ترانزیستور 199
83 A1783 ترانزیستور 199
84 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W 199
85 A934 ترانزیستور 199
86 A992 ترانزیستور 199
87 2N8051 ترانزیستور 224
88 2N5064 ترانزیستور تریستور 224
89 2N5210 ترانزیستور 224
90 2N5551 ترانزیستور 224
91 MPS9418 ترانزیستور N NF-Tr/E, -/25V, 1,5A, 0,625W 224
92 MPS2369 ترانزیستور N Fast Switch, 15V 200mA 224
93 BC556 ترانزیستور 224
94 BC630 ترانزیستور 224
95 BC557 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,1A, 0,5W 224
96 MPS9681 ترانزیستور 224
97 MPSU06 ترانزیستور N NF-L, 80V, 2A, 10W 224
98 MPSU56 ترانزیستور P NF-L, 80V, 2A, 10W 224
99 MPSA94 ترانزیستور P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W 224
100 BC327-40-Ori ترانزیستور 229