# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 EL817 اوپتوکوپلر EVERLIGHT 497
2 1108 اوپتوکوپلر 581
3 PC817-SMD-Original اوپتوکوپلر Orein-Original 596
4 5D-W20 لنز 795
5 60D-W20 لنز 795
6 25D-W20 لنز 795
7 08D-W20 لنز 795
8 55D-W20 لنز 795
9 90D-W20 لنز 795
10 20D-W20 لنز 795
11 15D-W20 لنز 795
12 120D-W20 لنز 795
13 30D-W20 لنز 895
14 45D-W20 لنز 994
15 4N33 اوپتوکوپلر 1,590
16 4N35 اوپتوکوپلر 1,690
17 CNY17 اوپتوکوپلر 1,849
18 PC847=P521-4 اوپتوکوپلر 2,336
19 PS2652=4N26-NEC اوپتوکوپلر 3,131
20 P521-4 اوپتوکوپلر Y 3,777
21 P250 اوپتوکوپلر TLP250 OP.CP TRN.10 TO 35 11,430