# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PINK 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
2 YELLOW 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
3 WARM W 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
4 RED 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
5 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
6 BLUE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
7 GREEN 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
8 RGB 3LED 5050 +IC ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 5,318