# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 10UH آر اف سی 239
2 10UH آر اف سی 1/2W 239
3 1mH آر اف سی 447
4 10mH آر اف سی 646
5 47UH-SMD-CDRH73 آر اف سی 1,839
6 100UH-SMD-CDRH73 آر اف سی 1,839
7 100UH-3A آر اف سی 2,236
8 47UH-SMD-CDRH127 آر اف سی 2,266
9 100UH-SMD-CDRH127 آر اف سی 2,783
10 1UH-3A آر اف سی 5,765