پیشنهاد ویژه!

ماژول ESP32DK01 داراي بلوتوث

توضیحات

بهاء : 750.000 ريال